Nyuma K. Mustapha vs Nancy (Sama) Mustapha (Div c7/16) [2017] SLHC 1205 (01 December 2017);